Výrobca neobalov

  • Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:

        a/   výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov   

              a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu

               polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a

              výrobkov určených na priemyselné použitie,

      b/  papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov okrem

  1. hygienického a sanitárneho papiera,
  2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
  3. cigaretového papiera,
  4. karbónového papiera,
  5. filtračného papiera,
  6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
  7. cenín,

        c/ sklo, vrátane tabuľového obločného skla,

        d/ viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky