Úvod

Zákaznícky portál umožňuje priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcu, obchodníka, sprostredkovateľa a držiteľa. Výstupom zo zákazníckeho portálu (PDF formát) je v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh Evidenčný list odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a zároveň slúži ako miesto uloženia jednotlivých dokladov o odovzdaní odpadu prípadne vydaných povolení príslušných štátnych autorít.

Povinnosti týkajúce sa odpadového hospodárstva rieši  Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.  , jeho novely a vyhlášky.

Z pohľadu zákona je pôvodca odpadu každý, koho činnosťou vzniká odpad.

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  1. a) predchádzanie vzniku odpadu,
  2. b) príprava na opätovné použitie,
  3. c) recyklácia,
  4. d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
  5. e) zneškodňovanie

Uvedená aplikácia Vám pomôže viesť evidenciu odpadov, ktorá sa vedie na mesačnej báze.  Evidenčné povinnosti sú bližšie špecifikované vo vyhláške 365/2015 a vyhláška 366/2015 je katalóg odpadov, ktorou sa určujú katalógové čísla odpadov.  Tieto povinnosti sú zabezpečené pomocou nášho  systému evidencie odpadov.

Systém zabezpečí:

  • Evidenčné listy odpadu
  • Sledovanie množstva nebezpečného odpadu ročne
  • Podklady a vypracovanie ročného hlásenia o nakladaní s odpadom
  • Upozornenia v prípade nevykonania evidencie
  • Uchovávanie vážnych lístkov z odberu odpadu po ich naskenovaní na uvedenú adresu

 

Prehľad základnej legislatívy na ktorú sa odvoláva Zákaznícky portál:

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

366/2015 Z. z. – Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

365/2015 Z. z. – Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

371/2015 Z. z. – Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

373/2015 Z. z. – o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov