Základné informácie

Povinnosti týkajúce sa odpadového hospodárstva rieši  Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.  , jeho novely a vyhlášky.

Z pohľadu zákona je pôvodca odpadu každý, koho činnosťou vzniká  odpad.

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie

Uvedená aplikácia Vám pomôže viesť evidenciu odpadov, ktorá sa vedie na mesačnej báze.  Evidenčné povinnosti sú bližšie špecifikované vo vyhláške 365/2015 a vyhláška 366/2015 je katalóg odpadov, ktorou sa určujú katalógové čísla odpadov.  Tieto povinnosti sú zabezpečené pomocou nášho  systému evidencie odpadov.

Systém zabezpečí:

  • Evidenčné listy odpadu
  • Sledovanie množstva nebezpečného odpadu ročne
  • Podklady a vypracovanie ročného hlásenia o nakladaní s odpadom
  • Upozornenia v prípade nevykonania evidencie
  • Uchovávanie vážnych lístkov z odberu odpadu po ich naskenovaní na uvedenú adresu

 

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku pre komodity ( rozšírená povinnosť výrobcu):

Výrobca obalov

Výrobca neobalov

Výrobca elektrozariadení

Výrobca batérií a akumulátorov

Výrobca pneumatík

Výrobca vozidiel

  • Ak je Vaša spoločnosť dovozca, výrobca, distribútor niektorej z vyššie uvedených komodít, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku.  Povinnosť registrácie na MŽP, vedenie internej evidencia, zmluvy z OZV.
  • V prípade preverenia si , či sa táto povinnosť vzťahuje aj na Vás, odporúčame kontaktovať na odpady@mg-service.sk

 

Táto povinnosť sa nedá zabezpečiť cez pripravovaný systém. Zber údajov firmy individuálne a hlásenie priamo elektronicky do vybranej OZV, tá generuje podklady. Ponúkať len ako overenie, či sa uvedená povinnosť týka daného podnikateľského subjektu alebo nie.

Potrebujete poradiť?