VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

na poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva

02/2019

 

 • Úvodné ustanovenia

 

MG Business Services, s. r. o., so sídlom Jilemnického 25, 911 01 Trenčín, IČO: 48 216 071, zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel S r o, vložka číslo 31896/R (ďalej aj ako „MG Business Services“ alebo „poskytovateľ“) je obchodnou spoločnosťou poskytujúcou poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.

 

MG Business Services vydáva všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie konzultačných a odborných služieb v oblasti odpadového hospodárstva (ďalej aj ako „VOP“). Tieto podmienky upravujú spôsob poskytovania služby, jej rozsah, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre poskytovateľa a užívateľa služby.

 

 

 • Rozsah jednotlivých výkonov

Objednávateľ je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej vyplývajú určité povinnosti zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“ alebo „zákon o odpadoch“) a ďalších vykonávacích predpisov účinných na území SR.

 

Poskytovateľ je na základe zmluvy povinný vykonávať počas účinnosti zmluvy služby spočívajúce najmä v konzultačnej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj v zhotovovaní výkazov, ohlásení a iných dokumentov, ktorých povinnosť vypracovania vyplýva priamo z predpisov.

 

Poskytovateľ vypracuje výlučne tie dokumenty, ktoré je konkrétny objednávateľ v čase poskytovania služieb povinný vypracovať.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa, ktorý riadne a včas plní svoje záväzky voči poskytovateľovi niektorú / niektoré z nasledujúcich činností a služieb, ktoré zákon objednávateľovi ukladá ako povinnosť:

 • Vykonať analýzu oblasti odpadového hospodárstva u objednávateľa ( VSTUPNÁ) ;
 • Vypracovať zoznam odporúčaní a povinností, ktoré je objednávateľ povinný v zmysle zákona zabezpečiť (ďalej aj ako „Protokol zo vstupnej analýzy“ (realizuje sa jednorazovo, po vykonaní vstupnej analýzy);
 • Informovať konkrétneho pracovníka objednávateľa (poverená osoba) o zmenách v zákone o odpadoch ako aj vo vykonávacích predpisoch, alebo ďalších predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva, najmä o takých, ktoré sa môžu dotknúť i činnosti a povinností objednávateľa;
 • Vykonávanie periodických kontrol, vykonanie záznamu o kontrole a v prípade zistenia nedostatkov definovanie času a spôsobu odstránenia nedostatkov. Periodicitu kontrol určí radca pre odpadové hospodárstvo v Protokole zo vstupnej analýzy.
 • Zavedenie skladu nebezpečného odpadu
 • Vypracovanie identifikačných listov NO
 • Príprava sprievodného listu NO
 • Kontrola dokumentácie odpadového hospodárstva – právoplatnosť vydaných rozhodnutí, sledovanie zostatkového stavu produkcie odpadov v závislosti k vydaniu súhlasu na skladovanie odpadu, sledovanie ročného množstva vyprodukovaného nebezpečného odpadu v súvislosti s množstvom na súhlase na nakladanie s NO, sledovanie  a aktualizácia rozhodnutí organizácii oprávnených na zber odpadu u zmluvného partnera
 • Preverenie dodávateľov tovaru objednávateľovi – rozšírená zodpovednosť výrobcov ( výrobca vyhradeného výrobku) v registroch MŽP
 • Kontrola predávaného tovaru – označenie
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní zmluvných partnerov na odber odpadu
 • Kontrola odberateľsko – dodávateľských zmlúv v oblasti odpadového hospodárstva (v rozsahu posúdenia v oblasti odpadového hospodárstva, nie právna stránka)
 • Príprava korešpondencie v oblasti odpadového hospodárstva medzi objednávateľom pri riešení problémov týkajúcich sa OH
 • Vypracovanie evidenčných listov odpadu
 • Evidencia odpadov
 • Vypracovanie koncoročného Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom
 • Podpora objednávateľa v komunikácii s orgánmi štátnej správy v oblasti OH pri kontrole
 • Podpora objednávateľa pri komunikácii z OZV ( organizácia zodpovednosti výrobcov)
 • Poradenstvo pri výbere OZV
 • Zabezpečenie stanoviska MŽP v prípade pochybností či výrobok patrí medzi vyhradený výrobok
 • Vypracovanie a zaslanie kvartálneho hlásenia – rozšírená zodpovednosť výrobcov ( obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie) z výkazov vyplnených objednávateľom a zaslaných zhotoviteľovi najneskôr do 10teho dňa nasledujúcom po uplynutí mesiaca, za ktorý sa podáva výkaz
 • Spracovanie kvartálnych Evidenčných listov obalov a neobalov
 • Vypracovanie / aktualizácia Plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom;
 • Vypracovanie žiadostí pre začatie správneho konania v oblasti odpadového hospodárstva
 • Vypracovanie registračných formulárov do registra výrobcov vedenom na Ministerstve životného prostredia
 • Zmeny v registri MŽP

 

Poskytovateľ taktiež v rámci uhradenej paušálnej odmeny poskytuje poradenstvo a primeranú súčinnosť pri kontrole príslušných kontrolných orgánov na úseku odpadového hospodárstva. Poskytovateľ je povinný poskytnúť vysvetlenia a odôvodnenia jednotlivých obsahových častí odbornej dokumentácie v prípade, ak ho o to objednávateľ požiada vopred, minimálne 5 pracovných dní.

 

Službu v bode 23 – Vypracovanie / aktualizácia Plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom poskytuje poskytovateľ na základe samostatne stanovenej ceny, mimo paušálnej odmeny na základe samostatnej objednávky v závislosti od rozsahu a počtu položiek nebezpečného odpadu.

 

 

 

 • Podmienky poskytovania niektorých jednotlivých výkonov v oblasti odpadového hospodárstva

 

Vykonanie vstupnej analýzy odpadového hospodárstva u objednávateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb vykonať vstupnú analýzu stavu odpadového hospodárstva objednávateľa.

 

Vstupnú analýzu vykoná poskytovateľ spôsobom, ktorý si zmluvné strany dohodli v zmluve.

 

Poskytovateľ vykoná analýzu:

 1. a) elektronicky
 2. b) telefonicky
 3. c) osobne.

 

 1. a) ELEKTRONICKÁ ANALÝZA:

Poskytovateľ po úhrade faktúry v plnej výške zašle objednávateľovi pokyny ku vyplneniu elektronickej analýzy poskytovateľa a dodaniu požadovaných dokumentov.

Na základe dodaných podkladov vypracuje poskytovateľ Protokol zo vstupnej analýzy.

 

 1. b) TELEFONICKÁ ANALÝZA:

Poskytovateľ po úhrade faktúry v plnej výške zašle objednávateľovi predlohu analýzy a kontaktuje ho do jedného mesiaca odo dňa úhrady faktúry v plnej výške s návrhom termínu telefonickej analýzy.

 

Objednávateľ odpovedá na otázky operátorovi poskytovateľa, následne objednávateľ za účelom potvrdenia správnosti odpovedí a za účelom dodania potrebných dokumentov disponuje kópiou odpovedí zo vstupnej analýzy zaslanej na kontaktný e-mail uvedený v analýze.

 

 1. c) OSOBNÁ ANALÝZA

 

Poskytovateľ vykoná osobnú analýzu na adrese sídla spoločnosti, v prípade, ak na uvedenej adrese vykonáva objednávateľ činnosť. Poskytovateľ vykoná vstupnú analýzu i na všetkých prevádzkach objednávateľa, ktoré zmluvné strany uviedli v zmluve. Poskytovateľ nenavštívi prevádzku objednávateľa, ktorá nie je v zozname prevádzok uvedených v zmluve.

 

Na základe skutočností zistených analýzou a na základe dokladov poskytnutých objednávateľom vypracuje poskytovateľ Protokol zo vstupnej analýzy.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať alebo začať vykonávať (v prípade ak je pre vstupnú analýzu potrebná viacnásobná návšteva alebo návšteva viacerých prevádzok) vstupnú analýzu bezodkladne, po úhrade vystavenej faktúry, najneskôr v nasledujúcich 3 kalendárnych mesiacoch odo dňa úhrady faktúry. Poskytovateľ nie je povinný začať vykonávať predmetnú analýzu skôr, ako objednávateľ uhradí faktúru vystavenú na základe zmluvy.

 

Vykonanie periodickej kontroly

 

Poskytovateľ na základe odbornej činnosti a zhodnotenia povinností objednávateľa v oblasti odpadového hospodárstva určí /uvádza túto skutočnosť i v Protokole zo vstupnej analýzy/ periodicitu návštev poskytovateľa u objednávateľa za účelom vykonania kontroly a plnenia ďalších úkonov služieb uvedených v čl. II.

 

V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade so zmluvou, poskytovateľ je oprávnený zdržať sa výkonu služieb na základe zmluvy, ako aj výkonu periodických kontrol až do momentu, kedy budú všetky záväzky objednávateľa voči poskytovateľovi uhradené. Poskytovateľ pokračuje s poskytovaním služieb v tomto prípade až v na sledujúcej plánovanej perióde.

 

Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri plánovaní ako aj pri vykonávaní periodických návštev, najmä pred uplynutím dohodnutej periódy zabezpečiť prítomnosť osoby konajúcej za spoločnosť, alebo inej oprávnenej osoby na pracovisku za účelom vykonania osobnej obhliadky pracoviska.

 

V prípade, ak objednávateľ ani po doručení písomnej výzvy o poskytnutie súčinnosti objednávateľa neumožní vykonanie periodickej návštevy a plnenie povinností poskytovateľa, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

 

 

 • Uzatvorenie zmluvy

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť nadobúda od dátumu stanoveného priamo na zmluve, platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

 

 • Práva a povinnosti objednávateľa

 

Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v zmluvných dokumentoch poskytovateľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

 

Objednávateľ je ďalej povinný sprístupniť poskytovateľovi dokumentáciu v oblasti odpadového hospodárstva spracovanú pre objednávateľa pred uzatvorením zmluvy treťou stranou.

 

Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch pracovného tímu poskytovateľa pri výkonoch činnosti uvedených v zmluve a VOP.

 

Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný zabezpečiť členom tímu poskytovateľa prístup na všetky pracoviská objednávateľa (ak poskytovateľ zhodnotí potrebu nahliadnutia do priestorov prevádzky), za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov poskytovateľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

 

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť povereným osobám poskytovateľa zhotovovať foto dokumentáciu a video dokumentáciu, ak je potrebná pre výkon činností podľa zmluvy, a to vždy len za prítomnosti osoby určenej objednávateľom a za podmienky rešpektovania opatrení stanovených internými bezpečnostnými predpismi objednávateľa.

 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná poskytovateľom nebola zo strany objednávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú s objednávateľom v zmluvnom vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek inak modifikovaná. Objednávateľ môže kopírovať dokumentáciu vypracovanú poskytovateľom len ako celok a iba pre potreby interného použitia na pracoviskách objednávateľa alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru.

 

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov poskytovateľom za ochranu a bezpečnosť zamestnancov poskytovateľa na svojich pracoviskách.

 

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách a aktualizáciách, ktoré by mohli ovplyvniť rozsah, obsah a predmet poskytovaných služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

 

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, zmluvné strany dohodnú podrobnosti o plnení záväzkov poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k zmluve.

 

V prípade včasného neinformovania o týchto skutočnostiach nenesie poskytovateľ zodpovednosť za to, že dokumenty budú neaktuálne, nedostatočné alebo v rozpore so zákonom.

 

Objednávateľ zabezpečí informovanie poskytovateľa o nahlásených kontrolách zo strany orgánov štátnej správy) a o výsledkoch z týchto kontrol týkajúcich sa oblasti odpadového hospodárstva.

 

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti uvedených v zmluve prostredníctvom tretích strán.

 

Objednávateľ má právo žiadať od poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade so zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

 

 • Práva a povinnosti poskytovateľa

 

Poskytovateľ je povinný pri vstupe na pracovisko dodržiavať pokyny objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a realizovať činnosti vyplývajúce zo zmluvy a VOP v prevádzkach  len v sprievode objednávateľom určenej osoby.

 

Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia právnych predpisov SR, ako aj nariadení EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou alebo VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

 

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení poskytovateľa poskytnutých podľa zmluvy a VOP. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných poskytovateľom podľa VOP alebo podľa zmluvy.

 

 

 • Doba trvania zmluvy

 

Zmluva nadobúda účinnosť od dátumu uvedenom priamo na zmluve, platná je dňom podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, môže byť zmenená alebo zrušená iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

Zmluvný vzťah zaniká:

 • písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode,
 • písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, vždy však vzhľadom na charakter poskytovaných služieb výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy.
 • písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia zmluvy a podmienok uvedených vo VOP druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

 

Podstatným porušením zmluvy a podmienok uvedených vo VOP objednávateľom je najmä:

 • neposkytnutie dostatočnej súčinnosti poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany poskytovateľa
 • omeškanie s úhradou faktúry za vykonané služby zo strany objednávateľa po dobu viac ako 30 dní.

 

Podstatným porušením zmluvy poskytovateľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh podľa zmluvy a VOP, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

 

 • Cena za poskytovanie doplnkovej služby

Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté služby odmenu vo výške určenej poskytovateľom v rámci jeho aktuálneho Cenníka na základe samostatnej faktúry vystavenej poskytovateľom za každú jednotlivú službu.

 

Poskytovateľ vystaví daňový doklad (ďalej aj ako „faktúru“) následne po obdržaní a potvrdení objednávky objednávateľa. Poskytovateľ vykoná objednanú službu až po úhrade celej fakturovanej čiastky.

 

Odoslaním vyplnenej objednávky poskytovateľovi sa stáva pre objednávateľa záväznou.

 

V prípade objednania služieb za ceny uvedené v neaktuálnom Cenníku je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zmene ceny za objednané služby v zmysle aktuálneho Cenníka. V prípade doručenia písomného prejavu nezáujmu objednávateľa o poskytnutie objednanej služby za zmenenú cenu do 2 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny, sa stane jeho objednávka nezáväznou.

 

 • Platobné podmienky

 

Ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má  poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

 

Periodicita fakturácie

Poskytovateľ vystaví faktúru bezodkladne po podpise zmluvy na nasledujúce ročné obdobie, t.j. na nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.

 

Poskytovateľ vystaví faktúru pravidelne, po uplynutí ročného obdobia, na ktoré bola predchádzajúca faktúra vystavená. V nasledujúcich ročných obdobiach poskytovateľ vystaví faktúru najskôr v čase, kedy posledný deň splatnosti bude prvým dňom nového fakturačného obdobia. Prvé ročné obdobie, t.j. 12 kalendárnych mesiacov trvá odo dňa, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť. Ďalšie ročné obdobia budú účtované v zmysle uvedených pravidiel vždy ku výročiu zmluvy.

 

 

 • Mlčanlivosť

 

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania zmluvy a po jej skončení:

 • zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
 • bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
 • použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu zmluvy

 

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu zmluvy nemali prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného tajomstva zmluvných strán.

 

 • Komunikácia

Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej komunikácie na základe alebo v súvislosti so zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxu alebo listovej zásielky. Písomná komunikácia týkajúca sa zmeny alebo skončenia zmluvy však musí byť vždy doručovaná osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

 

Písomná komunikácia sa považuje za doručenú ak:

 1. zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,
 2. sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane,
 3. zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.

 

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania tejto zmluvy). V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu.

 

 

 • Reklamačný poriadok

 

Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou formou v zmysle článku XII Komunikácia VOP. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä  obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať jednotlivé okolnosti odôvodňujúce reklamáciu.

Výsledok prešetrenia oznámi poskytovateľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 

 • Záverečné ustanovenia

 

MG Business Services sa riadi platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.

 

MG Business Services je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP. Platné znenie je zverejnené na oficiálnom webovom sídle poskytovateľa https://mg-service.sk/.

 

 

Vydané v Trenčíne, 08.03.2019