Ohlásenie o vzniku odpadu

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.  Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa, len ak sa nedá použiť iný kód (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V  Zber odpadu je zhromažďovanie  odpadu  od  inej osoby   vrátane  jeho  predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.        Uvedie sa aj, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O    Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý odpad nemá fyzicky v držbe.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný  orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis. Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/závod v Evidenčnom liste odpadu.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu podľa vydaného súhlasu alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla. Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV– vyplní len zariadenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za  každý kód nakladania uvedený v tabuľke 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15  

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným  orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a 6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách, povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.

MNOŽSTVO VÝROBKOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM PRÍPRAVY NA

OPÄTOVNÉ POUŽITIE, RECYKLÁCIE ALEBO INÝCH ČINNOSTÍ ZHODNOCOVANIA ODPADU – vyplní len zariadenie na zhodnocovanie, a to na činnosť prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Názov výrobku/materiálu – uvedie sa názov výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Hmotnosť výrobku/materiálu [t] – uvedie sa množstvo výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu v tonách.

Číslo certifikátu alebo iného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal – uvedie sa číslo certifikátu alebo dokladu (napríklad zhoda s technickou normou, číslo súhlasu alebo registrácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva) a názov orgánu, ktorý tento certifikát vydal.

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód  Skupiny odpadov
Y1 klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2 odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7 odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9 odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10 odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11 odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12 odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14  odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15 látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2

Kód  Škodliviny
Y19 karbonyly kovov
Y20 berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21 zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22 zlúčeniny medi
Y23 zlúčeniny zinku
Y24 arzén, zlúčeniny arzénu
Y25 selén, zlúčeniny selénu
Y26 kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27 antimón, zlúčeniny antimónu
Y28 telúr, zlúčeniny telúru
Y29 ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30 tálium, zlúčeniny tália
Y31 olovo, zlúčeniny olova
Y32 anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 anorganické kyanidy
Y34 roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 azbest (prach a vlákna)
Y37 organické zlúčeniny fosforu
Y38 organické kyanidy
Y39 fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 Étery
Y41 halogénované organické rozpúšťadlá
Y42 organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43,

Y44)

Tabuľka 3

Kód  Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46 odpady z domácností
Y47 zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

 

Hmotnosť odpadu (6) – uvedie sa:

 • ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,
 • ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obec, k hmotnosti odpadu v tomto stĺpci sa pripočíta hmotnosť odpadu, ktorá je obci oznámená podľa § 10 (Príloha č. 11) a uvedie sa sumárna hmotnosť. Kód (7) – uvedie sa:

 • ak ide o vznik odpadu kód nakladania podľa tabuľky 4,
 • ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,
 • ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním  alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o  zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo  D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“ (zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie).

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní  s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie),  v stĺpci 6 sa uvedie príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9

uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).

Tabuľka 4

Kód  Iné nakladanie s odpadom
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
V Zber
OO Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi
OS Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi
SVZ Dočasné uloženie výkopovej zeminy
PS Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu

 

Tabuľka 5

Kód  Zhodnocovanie odpadu
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). a)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. b)
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov. c)
R6 Regenerácia kyselín a zásad.
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. d)
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). e)
 1. a) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania. b) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.
 2. Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie anorganických materiálov vo forme spätného zasypávania a čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova.
 3. Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
 4. Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 6

Kód  Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3 Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napríklad umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori (*)
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona. IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (8) – uvedie sa:

 • ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v  stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ);
 • ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu (stĺpec 5 prílohy č. 1) a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu);
 • ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu,
 • ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a skratka „DO“.

 

Pozn. (9)

Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov,  uvedie sa  skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo  zariadenia na zhodnocovanie odpadu.

Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.

Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.

Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.

Ak ide o odovzdanie odpadu do spätného zberu uvedie sa „spätný zber“.

Ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a skratka „SZ“.

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva, a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.

Ak je potrebné v tomto stĺpci uviesť komentár k nakladaniu s jednotlivými odpadmi, uvedie sa tento do prílohy, ktorá je súčasťou ohlásenia, a to prostredníctvom priradenia poradových čísel k jednotlivým komentárom a poznámkam.

ODPADY, PRI KTORÝCH SA OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM PODÁVA BEZ OHĽADU NA ICH MNOŽSTVO:

 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
01 03 09 červený kal z výroby oxidu hlinitého, iný ako odpady uvedené v 01 03 10 O
01 03 10 červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iné ako odpad uvedený v 01 03 07 N
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking) O
04 01 02 odpad z lúhovania O
04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy N
04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm O
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm O
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm O
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť N
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 O
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N
13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB N
Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
13 03 01 izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá N
16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N
17 04 03 olovo O
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O