Popis funkcionality SW

Zákaznícky portál umožňuje priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcu, obchodníka, sprostredkovateľa a držiteľa. Výstupom zo zákazníckeho portálu (PDF formát) je v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh Evidenčný list odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a zároveň slúži ako miesto uloženia jednotlivých dokladov o odovzdaní odpadu prípadne vydaných povolení príslušných štátnych autorít.

Systém zabezpečí:

  • Evidenčné listy odpadu
  • Sledovanie množstva nebezpečného odpadu ročne
  • Podklady a vypracovanie ročného hlásenia o nakladaní s odpadom
  • Upozornenia v prípade nevykonania evidencie
  • Uchovávanie vážnych lístkov z odberu odpadu po ich naskenovaní na uvedenú adresu