Evidencia odpadov

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napríklad v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napríklad za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, údaje o nákupe a predaji odpadu alebo jeho sprostredkovaní sa zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje zodpovedná osoba alebo  osoba vedúca evidencie odpadov.

Do prvého riadku  evidenčného listu sa uvedú  údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak ide o stav konca odpadu,  Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.[1])

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

 1. prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom,
 2. druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá,
 3. tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu.

PRVÁ ČASŤ:

Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.

Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie. Tabuľka 1

Kód  Skupiny odpadov
Y1 klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2 odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7 odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9 odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10 odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11 odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12 odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14 odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15 látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2

Kód  Škodliviny
Y19 karbonyly kovov
Y20 berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21 zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22 zlúčeniny medi
Y23 zlúčeniny zinku
Y24 arzén, zlúčeniny arzénu
Y25 selén, zlúčeniny selénu
Y26 kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27 antimón, zlúčeniny antimónu
Y28 telúr, zlúčeniny telúru
Y29 ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30 tálium, zlúčeniny tália
Y31 olovo, zlúčeniny olova
Y32 anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 anorganické kyanidy
Y34 roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 azbest (prach a vlákna)
Y37 organické zlúčeniny fosforu
Y38 organické kyanidy
Y39 fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 étery
Y41 halogénované organické rozpúšťadlá
Y42 organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Tabuľka 3

Kód  Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46 odpady z domácností
Y47 zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Tabuľka 4

Kód činnosti
P Pôvodca odpadu
M Držiteľ odpadu
V Zber odpadov vrátane mobilného zberu
R Zhodnocovanie odpadov
D Zneškodňovanie odpadov
O Obchodník
S Sprostredkovateľ

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa len vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V  Zber odpadu je zhromažďovanie  odpadu  od  inej osoby   vrátane  jeho  predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Uvedie sa aj vtedy, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu na účel nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6 .

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.

O  Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S  Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

DRUHÁ ČASŤ: ORGANIZÁCIA/OBEC

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/názov obce – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s  organizáciou/obcou.

Evidencia sa vedie za každú prevádzkareň.[2]a)

Ak  nejde o prevádzkareň, evidencia sa vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku. Ak ide o prekládkovú stanicu, evidencia sa vedie za každé miesto dočasného uloženia komunálneho odpadu v súlade s vydaným súhlasom, a ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, tak za každé  miesto dočasného uloženia výkopovej zeminy v súlade s vydaným súhlasom.

Ak ide o mobilný zber, evidencia sa vedie sumárne na jednom Evidenčnom liste odpadu podľa druhu odpadu alebo poddruhu odpadu za všetky miesta vzniku v jednom okrese, pričom v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie len názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ, tel., fax, e-mail, URL) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

TRETIA ČASŤ:

Dátum (1) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu alebo jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.

Odpad umiestnený (2) – uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde  je odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.

Hmotnosť odpadu (3)

 • v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť ju až po odvážení napríklad v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,
 • v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ      kúpil/sprostredkoval,     a v stĺpci nakladanie        hmotnosť          odpadu,            ktorú obchodník/sprostredkovateľ predal, sprostredkoval, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.

Kód nakladania (4) – uvedie sa:

 • ak ide o vznik odpadu, kód nakladania podľa tabuľky 5,
 • ak ide o prevzatie odpadu, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá vedie Evidenčný list odpadu, a to podľa tabuliek 5, 6 a 7,
 • ak ide o odovzdanie odpadu, kód nakladania podľa tabuliek 5, 6 a 7, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 5.

Tabuľka 5

Kód  Iné nakladanie s odpadom
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
V Zber
 

OO Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi
OS Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi
SVZ Dočasné uloženie výkopovej zeminy
PS Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu

Tabuľka 6

Kód  Zhodnocovanie odpadu
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)a)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d)
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)e)
 1. Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania.
 2. Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.
 3. Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie anorganických materiálov vo forme spätného zasypávania a čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova.
 4. Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
 5. Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 7

Kód  Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napríklad biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3 Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napríklad umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napríklad odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori (*)
D12 Trvalé uloženie (napríklad umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj  triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5) – uvedie sa IČO,  obchodné meno, sídlo/miesto podnikania organizácie/názov obce, ktorá odpad zhromažďuje,  nakladá s ním, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa aj názov štátu určenia alebo odoslania.

Ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 7 sa uvedie skratka „FO“.

V stĺpci 6 sa uvedie názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.

Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, uvedie sa  IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 6 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.  Poznámka (6) – uvedie sa:

 • ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu a v stĺpci 7 skratka „I“ (cezhraničná preprava odpadov na územie Slovenskej republiky, dovoz) alebo „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz),
 • ak ide o prevzatia kovového odpadu (§ 9 vyhlášky) od fyzickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa, od fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby, alebo fyzickej osoby-podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa a osoby oprávnenej konať v ich mene, preukážu sa splnomocnením,
 • ak ide o stav konca odpadu, číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje zákon a osobitný predpis6) upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a v stĺpci 7 skratka „SKO“,
 • ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a v stĺpci 7 skratka „PO“,
 • ak ide o vznik vedľajšieho produktu, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a v stĺpci 7 skratka „VP“, aby bolo zrejmé, odkedy a na základe akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola odpadom, už nebude evidovaná, keďže ide o vedľajší produkt, a nie o odpad,
 • ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • ak ide o odovzdanie odpadu do spätného zberu, uvedie sa „spätný zber“,
 • ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a miesto vzniku výkopovej zeminy,
 • ak ide o prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a v stĺpci 7 skratka „SZ“,
 • ak ide o     výkup odpadu, názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a      názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.

Skratka (7)    – uvedie sa:

 • ak ide o prenos údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka, skratka „ZPR“,
 • ak ide o prevzatie odpadu od predchádzajúceho držiteľa (uvedený v stĺpci 5), skratka „PD“; v kombinácii so skratkou „I“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov na územie Slovenskej republiky, dovozu,
 • ak ide o odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi (uvedený v stĺpci 5), skratka „PRO“;  v kombinácii so skratkou „E“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov z územia Slovenskej republiky, vývozu, –ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, skratka „FO“.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverený pracovník (meno a priezvisko), ktorý je v  organizácii/prevádzkarni  zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii)  organizácie/prevádzkarne.

[1] ) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 337, 11. 12. 2012).

[2] a

) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.